Zakończyliśmy etap przyjmowania zgłoszeń do klasy dwujęzycznej. Jutro, tj. 16. maja 2024r. kandydaci przystąpią do Testu Predyspozycji Językowych. Zapraszamy o 13.00 w budynku Ekoszkoły.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 11 im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Starachowicach w czasie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. (od 1 IX 2021 r.)

Procedury bezpieczeństwa zostały opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. Mają na celu zachowanie bezpieczeństwa w szkole w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i dostosowane są do wymogów organizacyjnych szkoły.

Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek:

 • Przyprowadzać do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz dziecko, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka (w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych zbliżonych do COVID-19, a spowodowanych inną chorobą np. alergią),
 • W miarę możliwości zadbać o to, aby do szkoły dziecko przyprowadzała i odbierała ta sama osoba, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. Osoba ta ma obowiązek dezynfekcji rąk, zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych wynoszący 1,5 metra oraz zasłaniać usta i nos na terenie szkoły. Do szkoły w pierwszym tygodniu nauki może wejść jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi - dotyczy to klas pierwszych. Po tym terminie, dzieci wchodzą do szkoły samodzielnie.
 • Odbierając dziecko ze świetlicy korzystać z domofonu znajdującego się przy drzwiach wejściowych do szkoły.
 • Pamiętać aby w drodze do szkoły i ze szkoły przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny (prawidłowym myciu rąk, zasłanianiu ust podczas kichania i kasłania).
 • Pamiętać, że w czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez dzieci osłony ust i nosa w trakcje trwania zajęć lekcyjnych. Jeśli rodzic/prawny opiekun zdecyduje się na posiadanie przez dziecko maseczki jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
 • Pamiętać, że w czasie pobytu w szkole jest obowiązek osłony ust i nosa przez uczniów w przestrzeniach wspólnych szkoły w trakcie przerw międzylekcyjnych. Rodzic/opiekun prawny zapewnia we własnym zakresie osłony ust i nosa dla swojego dziecka.
 • Wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek, nie używało w trakcie pobytu w szkole telefonu komórkowego.
 • Podkreślać, żeby dziecko unikało dotykania oczu, nosa i ust, często myło ręce wodą z mydłem i nie podawało ręki na powitanie.
 • Poinformować dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej spowodowanej koronawirusem w swoim najbliższym otoczeniu, a zwłaszcza o objęciu kogoś z rodziny kwarantanną lub o zachorowaniu na COVID-19.
 • Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracowników szkoły.
 • Bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego na terenie szkoły i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.

Nauczyciele mają obowiązek:

 • Pracować wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo – wychowawcze w formach dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemicznej.
 • Systematycznie przypominać dzieciom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 • Organizować wyjścia poszczególnych grup na teren przyległy do szkoły tak, aby grupy uczniów nie mieszały się ze sobą.
 • Unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 • Zachować – jeśli tylko to możliwe - dystans społeczny, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 • Dbać o higienę rąk – często myć mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykać okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • Wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje co najmniej co godzinę.
 • Organizować przerwy dla uczniów nie rzadziej niż co 45 minut.
 • Zasłaniać usta i nos w przestrzeniach wspólnych szkoły w trakcie przerw międzylekcyjnych.
 • Bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego na terenie szkoły i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) nauczyciel pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek:

 • Dbać o higienę rąk – często myć mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykać okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • Zachować dystans społeczny, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący co najmniej 1,5 metra,
 • Wykonując prace porządkowe, wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje.
 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekować środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne, szatnie regularnie i starannie sprzątać z użyciem wody z detergentem.
 • Sprzęt sportowy starannie dezynfekować z użyciem wody z detergentem co najmniej raz dziennie.
 • Podłogę w sali gimnastycznej myć wodą z detergentem.
 • Zasłaniać usta i nos w przestrzeniach wspólnych szkoły w trakcie przerw międzylekcyjnych.
 • Bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego na terenie szkoły i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 • Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

Uczeń:

 • Nie może przychodzić do szkoły gdy ma gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby zakaźnej oraz gdy został na niego nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 • Ma obowiązek częstego mycia rąk lub dezynfekcji.
 • Nie powinien dotykać okolic twarzy.
 • Zasłania twarz podczas kichania i kaszlu.
 • Ma obowiązek zasłaniać usta i nos w przestrzeniach wspólnych szkoły w trakcie przerw międzylekcyjnych.
 • Spożywa tylko swoje jedzenie i picie, podczas jedzenia lub picia zdejmuje osłonę ust i nosa i bezwzględnie zachowuje dystans społeczny minimum 1,5 m.
 • Posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na ławce szkolnej, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi.
 • Może pozostawiać przybory i podręczniki kiedy wraca do domu tylko w wyznaczonej szafce lub miejscu nauki..
 • Zajmuje stałe miejsce w ławce szkolnej, nie zmienia miejsca w trakcie dnia.
 • Nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, a zwłaszcza przedmiotów, których nie można skutecznie zdezynfekować.
 • Ma obowiązek zachować dystans od nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów minimum 1,5 m.
 • Nie podaje innym ręki jeśli nie jest to konieczne.
 • Uważnie słucha i wykonuje polecenia nauczyciela.
 • Bezwzględnie przestrzega reżimu sanitarnego na terenie szkoły i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.

W szkole:

 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć/zdezynfekować ręce), zasłanianiu buzi podczas kichania i kasłania, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przez osoby przychodzące z zewnątrz.
 • Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły w trakcie przerw międzylekcyjnych przez nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.
 • Obowiązuje zasada – każda grupa uczniów/klasa w trakcie przebywania w szkole nie kontaktuje się z innymi grupami uczniów/klasami.
 • Jedna grupa uczniów/klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 • W trakcie przerw międzylekcyjnych uczniowie klas przebywają w obrębie sali, w której mają lekcje
 • Obowiązuje nakaz zachowania dystansu minimum 1,5 m we wszystkich przestrzeniach szkolnych.
 • Sale lekcyjne, korytarze, części wspólne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby również w trakcie zajęć.
 • Sale lekcyjne, klamki, poręcze będą dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
 • Toalety będą dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
 • Z sal lekcyjnych zostaną usunięte przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować za wyjątkiem trwale przymocowanych.
 • Przybory do ćwiczeń (skakanki, piłki, obręcze itp.) będą dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy będzie dezynfekowany co najmniej raz dziennie.
 • W sali gimnastycznej podłoga będzie myta detergentem lub dezynfekowana co najmniej raz dziennie.
 • Realizacja zajęć wychowania fizycznego odbywać się na powietrzu w miarę odpowiednich warunków atmosferycznych.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • W szkole mogą być organizowane wycieczki i wyjścia grupowe w miejsca otwarte np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz aktualnych zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Zakazuje się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni.
 • Obowiązuje ograniczenie do niezbędnego minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich na terenie szkoły.

W bibliotece

 • W bibliotece może przebywać tylko jeden czytelnik,
 • W bibliotece należy zachować bezpieczną odległości od rozmówcy, minimum 1,5 Czytelników oczekujących przed biblioteką również obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości ( min. 1,5m),
 • Bibliotekarze obsługują czytelników w rękawiczkach oraz osłonie nosa i ust,
 • Uczeń wypożyczający książki powinien mieć umyte/zdezynfekowane ręce, zasłonięte usta i nos
 • Pomieszczenia biblioteki będą wietrzone co godzinę.
 • Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, blaty będą dezynfekowane co najmniej raz
 • Nauczyciel bibliotekarz osobiście podaje użytkownikowi żądaną książkę.
 • Kwarantannie podlegają wszystkie zwracane książki – 2 dni,

W świetlicy

 • Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice pracują. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci rodziców pracujących.
 • Godziny pracy świetlicy: 6:30 – 15.30.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub w wolnych salach lekcyjnych,
 • Świetlica będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby również w trakcie zajęć.
 • Świetlica będzie dezynfekowana co najmniej raz dziennie.
 • W świetlicy obowiązują zasady higieny: mycie/dezynfekcja rąk po wejściu do świetlicy, w trakcie pobytu w świetlicy jeśli istnieje taka konieczność, mycie/dezynfekcja  rąk po wyjściu ze świetlicy.
 • W trakcie przebywania dzieci w świetlicy zaleca się jeśli istnieje taka możliwość zachowanie dystansu 1,5 m.

W stołówce

 • Posiłki w stołówce szkolnej podawane będą uczniom przez osobę do tego wyznaczoną.
 • Przed przystąpieniem do wydawania w stołówce obiadów dla uczniów, pracownik szkoły, przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.
 • Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej, przy stołach z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m o ile to możliwe.
 • Uczeń po odbiorze obiadu siada na wyznaczone miejsce przy stole.
 • Po zakończeniu jedzenia, uczeń oddaje naczynia do wyznaczonego miejsca.
 • Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje i dezynfekuje stoły i krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie uczniów.
 • Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje jednorazowe środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązująca z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych i przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.
 • Odbierając towar od dostawców pracownik ma obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zakładania rękawiczek.
 • Dostawca przywożący towar do szkoły zasłaniania usta i nos oraz zakłada rękawiczki.
 • Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków, znajdującym się na stołówce.

W szatni

 • Każda klasa I – III ma wyznaczone osobne miejsce.
 • Do szatni uczniowie klas I – III wchodzą głównym wejściem zachowując dystans 1,5 metra,
 • Szatnie będą myte z użyciem środka do dezynfekcji przynajmniej razy dziennie.
 • Uczniowie klas IV – VIII wchodzą do szkoły wejściem od strony hali sportowej – ul. Graniczna
 • Uczniowie pozostawiają rzeczy w szafkach.
 • Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafce kolegi/koleżanki.
Data dodania: 2021-09-05 21:18:47
Data edycji: 2021-09-06 19:54:27
Ilość wyświetleń: 553
Motto
naszej
szkoły

“Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Janusz Korczak

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kącik ucznia

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej