Zakończyliśmy etap przyjmowania zgłoszeń do klasy dwujęzycznej. Jutro, tj. 16. maja 2024r. kandydaci przystąpią do Testu Predyspozycji Językowych. Zapraszamy o 13.00 w budynku Ekoszkoły.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

PRZED EGZAMINEM - CZYLI NIEZBĘDNE INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

PRZED EGZAMINEM - CZYLI NIEZBĘDNE INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

UCZEŃ NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

 

 

 1. PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

 

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przekazania uczniom – nie później niż do 24 lutego 2022 r. – kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:
 2. harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – zdający powinni wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany egzamin w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)
 3. struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wybór języka obcego nowożytnego; czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności
 4. zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia),

w tym:

 losowania numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował; należy również wytłumaczyć uczniom, że niektórzy ich koledzy i koleżanki będą mieli wskazane miejsce, przy którym będą pracować

 kodowania arkusza egzaminacyjnego

 sprawdzania kompletności arkusza egzaminacyjnego

 rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela

 zgłaszania konieczności skorzystania z toalety

 zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy

 1. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi; należy poinformować uczniów, że instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie również zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym
 2. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali
 3. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej; należy również przekazać zdającym, że na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników (z wyjątkiem sytuacji, kiedy korzystanie ze słownika zostało przyznane jako forma dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty)
 4. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
 5. możliwości sprawdzenia wyników, jakie uzyskał na egzaminie (sumarycznych oraz za rozwiązanie każdego zadania w arkuszu egzaminacyjnym), w systemie ZIU (www.wyniki.edu.pl) – konieczne jest uzyskanie loginu oraz hasła od dyrektora szkoły, w której przystępuje do egzaminu ósmoklasisty ( )
 6. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.
 7. Wskazane jest, aby przekazać uczniom, że na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
 8. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022
 9. przykładowe arkusze egzaminacyjne
 10. arkusze egzaminu próbnego
 11. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
 12. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 – 2021.
 13. Należy upewnić się, że uczniowie, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi, wiedzą o tym.
 14. Należy upewnić się, że uczniowie wiedzą, w której sali przystępują do egzaminu; o której godzinie powinni być obecni w szkole.
 15. Przed egzaminem należy przekazać uczniom, że wyniki egzaminu poznają 1 lipca 2022 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 8 lipca 2022 r.

 

 1. W TRAKCIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
 2. Przed wpuszczeniem zdających do sali egzaminacyjnej należy:
 3. powtórzyć informację o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych
 4. upewnić się, że każdy zdający posiada niezbędne przybory i materiały, w tym przede wszystkim długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki – również linijkę
 5. przypomnieć zdającym, aby butelki z wodą stawiali na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
 6. Należy przypomnieć zdającym, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 7. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem należy przypomnieć uczniom o tym, że:
 8. na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi
 9. po zakończeniu pracy z arkuszem będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 10. Jeżeli w trakcie egzaminu ósmoklasisty wystąpi konieczność unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu z przyczyn określonych w pkt 5.4., procedurę należy przeprowadzić w sposób możliwie dyskretny, nieprowadzący do piętnowania zachowania ucznia. Informację o unieważnieniu należy niezwłocznie przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) niepełnoletniego ucznia, wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn i dalszego sposobu postępowania.

 

 1. PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
 2. W przypadku unieważnienia egzaminu szkoła jest zobowiązana udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.
 3. Zdający może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał z egzaminu z każdego przedmiotu (zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania) w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod adresem: www.wyniki.edu.pl. Login oraz hasło do logowania przekazuje zdającemu dyrektor szkoły, w której zdający przystępował do egzaminu ósmoklasisty. Wyniki będą udostępnione w ZIU 1 lipca 2022 r. od godz. 10:00.
 4. Zdającym należy również przypomnieć o możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

 

 

Data dodania: 2022-04-19 12:53:18
Data edycji: 2022-04-19 12:57:40
Ilość wyświetleń: 1105
Motto
naszej
szkoły

“Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Janusz Korczak

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kącik ucznia

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej